Strategiplan for Godseier Thoning Owesens legat for blinde hjemmehørende i Det nordenfjeldske Norge

Historikk og plan for perioden 2020 – 2025. Vedtatt i styremøte 02.12.2019

 1. Historikk

 1.1 Legatets oppgaver

Legatets sentrale oppgaver er ivaretakelse av formål og kapitalforvaltning.

1.2 Rammer for legatet gitt i vedtekter

I Vedtektenes §2 er formålet med legatet beskrevet slik:

«Legatets årlige inntekter skal anvendes til beste for ungdom, voksne og eldre som er sterkt svaksynte eller blinde, hjemmehørende i det nordenfjeldske Norge. Midlene kan etter søknad tildeles den enkelte synshemmede som støtte til å fullføre utdanning, etablering og tilrettelegging i yrke eller bolig, eller til prosjekter/tiltak som kan bidra til bedre livskvalitet. Midlene kan også benyttes til støtte for aktiviseringstiltak og inntektsgivende arbeid for synshemmede.»

I Vedtektenes §1 er det gitt føringer for kapitalforvaltning. Dette uttrykkes slik:

«Den kontante kapital, som ikke må angripes, skal anbringes i panteobligasjoner med den for offentlige stiftelsers midler til enhver tid bestemte sikkerhet og så vidt mulig ikke lavere rentefot enn fem prosent.»

 1.3 Legatets organisering og kompetanse

Det vises til Vedtektenes §3. Legatets styre består av tre medlemmer, der to av medlemmene, med vararepresentant, oppnevnes av henholdsvis Norges Blindeforbund og Sør-Trøndelag tingrett. Styrets leder oppnevnes av styret. Samlet sett skal styret inneha synsfaglig, brukerrelatert og juridisk kompetanse som sikrer en forsvarlig saks- og økonomibehandling. Til styret knyttes en regnskapsansvarlig, som utøver styrets økonomiske disposisjoner, fører regnskap og i samråd med styret sørger for forsvarlig plassering av legatets kapital.

1.4 Dagens praksis og forståelse av vedtektene

1.4.1 Kapitalforvaltning

Ordlyden i §1 er uforandret fra den gang legatet ble opprettet i 1916. Det er krevende å skulle innfri kravet om en avkastning på 5 % av kapitalen, særlig når rentebanen er så omskiftelig som den har vært de siste 30 år. Legatet har derfor vedtatt en Finansforvaltningsplan med virkning fra mars 2018. Planen skal behandles jevnlig og vedtas minst en gang i hver styreperiode (3 år). I planen prøver en å imøtekomme økonomikravene så langt råd er, samtidig som en erkjenner at hvis en en skal komme i nærheten av ønsket avkastning, må midlene spres mellom fond, aksjer og ordinære bankinnskudd. Dette er i samsvar med generell tilrådning fra Stiftelsestilsynet.

Mål for avkastning er i Finansforvaltnings-planen satt til 4 % årlig, da et mål om høyere avkastning vil kreve at en tar for høy risiko.

1.4.2 Porsjonsutdeling

Legatet har gitt støtte til individsøknader, gruppesøknader og større prosjekter. For individsøknader har dette vært fordelt på arbeidstiltak, utdanningsstøtte, støtte til kjøp av teknisk utstyr, herunder PC, mobil og nettbrett, hjelpemidler/utstyr til hjemmet, samt støtte for deltakelse på nasjonale kurs i regi av NBf. For gruppesøknader har dette i all hovedsak dreid seg om støtte til gjennomføring av lokale kurs, og for større prosjekter er dette fordelt mellom utviklingsprosjekter, utdanningsprosjekter og arbeidsplassfremmende prosjekter.

Porsjonsutdelingen er i stor grad styrt av hvem som kjenner til legatet, og det er svært mange som legatet ikke når fram til.

2. Plan for perioden 2020 – 2025

2.1 Kapitalforvaltning

Praksis så langt viser at en gjennom aktiv kapitalforvaltning har klart å opprettholde kjøpekraften gjennom flere tiår. Den presiseringen av kapitalforvaltning som Finansforvaltningsplanen fastsetter, viser legatets strategi for aktiv forvaltning og vil danne grunnlag for framtidig pengeplassering i perioden 2020 – 2025. Denne skal kun endres med hjemmel i nye styrevedtak.

2.2 Porsjonsutdeling

Gjennom porsjonsutdeling er det avkastningen på samlet kapital som skal benyttes. Dette skal ikke være til hinder for at en må se på avkastningen i et lengre tidsperspektiv, da en erfaringsmessig vet at inntektene vil variere med konjunkturene.

2.3 Prioriteringer for porsjonsutdelinger for perioden 2020 – 2025

Det vil være en prioritert oppgave å nå ut til flere synshemmede med behov for støtte til utdanning og arbeidsrettede tiltak. Likeså bør en søke å gi støtte til gode prosjekter som retter seg inn mot bedre livsmestring og bedre livskvalitet for mange eller større grupper av synshemmede. Dette kan bl.a. gjelde utviklings-, forsknings- eller opplærings-/ utdannings-prosjekter.

Økonomisk støtte til innkjøp av hvite- og brunevarer, PC, mobiler og andre elektroniske kommunikasjonsverktøy bør gradvis avvikles, med unntak for personer med behov knyttet til utdanning eller arbeid.

Prioriteringene ovenfor er kun retningsgivende og skal ikke være til hinder for at legatet skal utøve skjønn i enkeltsaker. Prioriteringene skal også kunne endres på initiativ fra styret, eller med grunnlag i endrede krav fra Stiftelsestilsynet.

2.4 Internkontroll

Gjennom internkontroll skal legatet bl.a. sørge for

  1. god informasjonssikkerhet (ivaretakelse personsensitiv informasjon),
  2. at offentlig regelverk følges,
  3. forsvarlig drift innenfor lovverket,
  4. at avvik blir oppdaget og håndtert

Det er fastsatt at forretningsfører eller andre med ansvar for å følge opp finansforvaltningen, minst to ganger i året skal legge fram en rapport for styret som viser status for finansforvaltningen. I tillegg skal styrets leder, eller den hun/han bemyndiger, etter årets utgang legge fram en rapport for styret som viser status og utviklingen gjennom året.

I 2020 vil det være viktig å få på plass en effektiv internkontroll.

2.5 Tilgjengelighet og søknadsprosedyrer

Legatets nettsider, www.thoningowesenslegat.no, skal holdes oppdatert. Nettsidene gir i dag grunnleggende informasjon om legatet, og her skal også Strategiplanen for 2020 – 2025 og Handlingsplanen for 2020 legges ut.

Nettpost sendt via nettsidene, eller til post@thoningowesenslegat.no, gir anledning til direkte kontakt med legatet for avklaring av aktuelle spørsmål. Det foretrekkes at den primære kommunikasjonen er skriftlig. Det er likevel ønskelig å videreføre gjeldende praksis der organisasjoner eller enkeltpersoner har direktekontakt med styrets leder eller styremedlemmer for nødvendige avklaringer.

Retningslinjene for søknader til legatet er beskrevet på nettsiden under fanen «Søknadsprosedyre». Det er viktig å påse at alle søknader med personsensitiv informasjon, sendes som ordinær post til legatets adresse, Thoning Owesens legat, Postboks 311, 7223 Melhus.

2.6 Årlige planer

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner.