Handlingsplan for Godseier Thoning Owesens legat for blinde hjemmehørende i Det nordenfjeldske Norge

År: 2023

Handlingsplanen er godkjent i styremøte 07.12.2022.

Handlingsplanen bygger på Strategiplan for Godseier Thoning Owesens for perioden 2020 – 2025, vedtatt i styremøte 02.12.2019. Det vises til denne.

1. Kapitalforvaltning og rapportering

I Strategiplanen, punkt 2.1, står det:

«Praksis så langt viser at en gjennom aktiv kapitalforvaltning har klart å opprettholde kjøpekraften gjennom flere tiår. Den presiseringen av kapitalforvaltning som Finansforvaltningsplanen fastsetter, viser legatets strategi for aktiv forvaltning og vil danne grunnlag for framtidig pengeplassering i perioden 2020 – 2025. Denne skal kun endres med hjemmel i nye styrevedtak. ………… Det er fastsatt at forretningsfører eller andre med ansvar for å følge opp finansforvaltningen, minst to ganger i året skal legge fram en rapport for styret som viser status for finansforvaltningen. I tillegg skal styrets leder, eller den hun/han bemyndiger, etter årets utgang legge fram en rapport for styret som viser status og utviklingen gjennom året.»

Kommentarer for 2023:
Plan for kapitalforvaltning, slik den gjengis ovenfor, følges i 2023. Det skal framlegges økonomirapport til alle ordinære styremøter.

 

2. Porsjonsutdeling

Sitat fra Strategiplanen, punkt 2.2:

«Gjennom porsjonsutdeling er det avkastningen på samlet kapital som skal benyttes. Dette skal ikke være til hinder for at en må se på avkastningen i et lengre tidsperspektiv, da en erfaringsmessig vet at inntektene vil variere med konjunkturene.»

Kommentarer for 2023:
Avkastning for regnskapsåret 2022 gir en første indikasjon på de midler en har tilgjengelig inn i 2023 og 2024. Dette vil framkomme av jevnlige økonomirapporter til styret, samt årsmelding for 2022.


3. Prioriteringer for porsjonsutdeling for perioden 2020- 2025

3.1 Utdanning, arbeid og gode prosjekter

Sitat fra Strategiplanen, punkt 2.3, 1. avsnitt:

«Det vil være en prioritert oppgave å nå ut til flere synshemmede med behov for støtte til utdanning og arbeidsrettede tiltak. Likeså bør en søke å gi støtte til gode prosjekter som retter seg inn mot bedre livsmestring og bedre livskvalitet for mange eller større grupper av synshemmede. Dette kan bl.a. gjelde utviklings-, forsknings- eller opplærings-/ utdannings-prosjekter.»

Kommentarer for 2023:
Legatet vil fortsette sin praksis med å prioritere synshemmede med behov for støtte til utdanning og arbeidsrettede tiltak. Likeså vil prosjekter som når ut til større grupper av synshemmede ha prioritet, eksempelvis kurssamlinger som vektlegger bedre mestring i hverdagen.

Det er inngått avtale med Evenes syn- og mestringssenter om å lede et prosjekt som skal rette seg inn mot den store gruppen av synshemmede eldre med behov for opplæring innen IKT. Prosjektet har planlagt varighet fram til juni 2025.

3.2 Hvite- og brunevarer, PC, mobiler m.m.

Sitat fra Strategiplanen, punkt 2.3, 2. avsnitt: «Økonomisk støtte til innkjøp av hvite- og brunevarer, PC, mobiler og andre elektroniske kommunikasjonsverktøy bør gradvis avvikles, med unntak for personer med behov knyttet til utdanning eller arbeid.»

Kommentarer for 2023:
I 2023 vil det som hovedregel ikke bli gitt tilskudd til slike formål, annet enn for personer med behov knyttet til utdanning eller arbeid.

  

4. Internkontroll

Sitat fra Strategiplanen, punkt 2.4: «Gjennom internkontroll skal legatet bl.a. sørge for a) god informasjonssikkerhet (ivaretakelse personsensitiv informasjon), b) at offentlig regelverk følges, c) forsvarlig drift innenfor lovverket, og at d) avvik blir oppdaget og håndtert. I 2020 vil det være viktig å få på plass en effektiv internkontroll.»

Kommentarer for 2023:
Rutinene for internkontroll er første gang godkjent i styremøte september 2020, med revisjoner i juni 2021 og desember 2022. Disse reglene skal følges i 2023.


5. Tilgjengelighet og søknadsprosedyrer

I Strategiplanen, punkt 2.5, står det bl.a. legatets nettsider, www.thoningowesenslegat.no, skal holdes oppdatert og at strategi- og handlingsplan skal være tilgjengelig. Nettsidene gir i dag grunnleggende informasjon om legatet.

Kommentarer for 2023:
Strategiplanen 2020 – 2025 er tilgjengelig på nettsidene. Handlingsplanen for 2023 legges ut i januar 2023 og erstatter handlingsplanen for 2022.