Vedtekter for Thoning Owesens legat, godkjent av Lotteri- og stiftelsetilsynet i januar 2020

”Godseier Thoning Owesens legat for blinde hjemmehørende i det nordenfjeldske Norge”

§1

Grunnfond for stiftelsen er godseier Johan Widerøe Thoning Owesens skjenkede midler til et ”grundfond for oprettelse av et blindeinstitut i Trondhjem eller nærmeste omegn for blinde hjemmehørende i det nordenfjeldske Norge”, Ole Dahls legat for blinde i Røros og Trondheim, og Johan Adolf Øyens legat til arbejdshjem for blinde.

Ole Dahls legat for blinde i Røros og Trondheim ble i 2006 innlemmet i Thonning Owesens legat for blinde. Ved sammenslåingen besto stiftelsen av en kapital fra Thonning Owesens legat på kr 27.3 millioner, og en kapital fra Ole Dahls legat på kr 73 000. I 2008 ble Johan Adolf Øyens legat innlemmet med en kapital på kr 790 203,67. Samlet åpningsbalanse for stiftelsen datert 30.05.08 er kr 32 523 018,34.

Grunnkapitalen er med virkning fra 01.01.2020 fastsatt til kr. 23.350.000, etter styrevedtak 02.12.2019.

Den kontante kapital, som ikke må angripes, skal anbringes i panteobligasjoner med den for offentlige stiftelsers midler til enhver tid bestemte sikkerhet og så vidt mulig ikke lavere rentefot enn fem prosent.

§2

Legatets årlige inntekter skal anvendes til beste for ungdom, voksne og eldre som er sterkt svaksynte eller blinde, hjemmehørende i det nordenfjeldske Norge. Midlene kan etter søknad tildeles den enkelte synshemmede som støtte til å fullføre utdanning, etablering og tilrettelegging i yrke eller bolig, eller til prosjekter/tiltak som kan bidra til bedre livskvalitet. Midlene kan også benyttes til støtte for aktiviseringstiltak og inntektsgivende arbeid for synshemmede.

§3

Legatets styre består av tre medlemmer. To av medlemmene, med vara, oppnevnes av henholdsvis Norges Blindeforbund og Sør-Trøndelag tingrett for tre år av gangen. Styrets leder oppnevnes av styret med et åremål på seks år med mulighet for forlengelse i en periode. Styrets leder skal ha god pedagogisk og/eller rehabiliteringsmessig kompetanse, samt relevant erfaring, fra synsområdet. Styreleder skal rekrutteres fra kommunal, fylkeskommunal eller statlig tjeneste.

I god tid før ny åremålsperiode utløper nedsetter legatstyret en komite bestående av tre medlemmer som skal gi forslag på ny styreleder. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan også fremme forslag på ny styreleder.

Styret ansetter lønnet kasserer, som utøver styrets økonomiske disposisjoner, fører regnskap og sørger for forsvarlig plassering av stiftelsens kapital.

 §4

Stiftelsen er underlagt det til enhver tid gjeldende lovverk for stiftelser/legater, regnskapsføring, revisjon og rapportering til offentlig myndighet.