Søknad til Thoning Owesens legat

Søkere må være tilhørende i Det nordenfjeldske Norge. Dette inkluderer fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, samt følgende kommuner i Møre og Romsdal: Vestnes, Rauma, Aukra, Hustadvika, Molde, Sunndal, Gjemnes, Averøy, Kristiansund, Tingvoll, Smøla, Aure og Surnadal. I tillegg kommer øyene som fram til 01.01.2020 utgjorde Sandøy kommune.

Legatet kan gi støtte til blinde og svaksynte ved konkrete behov ut fra prinsippet om hjelp til selvhjelp. Legatet gir støtte både til enkeltpersoner og grupper.

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva det kan ytes støtte til. Generelt gis det ikke støtte til formål som dekkes av det offentlige (for eksempel vanlig livsopphold, boutgifter som husleie, strøm, renter og avdrag på boliglån, løpende telefonutgifter osv.).

Det kan gis støtte til utdanning, verktøy og maskiner, spesielt egnede hvitevarer – for på denne måten å kunne etablere seg og leve et selvstendig liv.

Ved vurdering av en søknad vektlegges at det foreligger et reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet for hjelp ikke dekkes gjennom andre støtteordninger, og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om.

Subsidier

Det er lang tradisjon for å subsidiere materialkostnader for hjemmearbeidere (strikking, veving og andre inntektsgivende aktiviteter). I tilknytning til dette er det også innvilget støtte til anskaffelse av vev, dreiebenk og annet utstyr.

Subsidieordningen administreres av Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag og rehabiliteringsavdelingen i Nord-Norge (se telefonnumre under punktet «Søknad»).

Andre formål

Legatet har også lang tradisjon for å yte støtte til overordnede tiltak som kan komme synshemmede som gruppe til gode. Dette har vært utstyr for fremstilling av blindeskrift (braille), kurs og kompetanseheving av fagpersonell, trykking av fagbøker osv. Videre er det også gitt større beløp til forskning.

Søknaden

  • Alle søknader må begrunnes og vedlegges dokumentasjon på inntekter/utgifter og evt. formue (ligningsattest).
  • Etter behandling av søknaden, sendes det ut svar til søker. Tilstått beløp overføres til søkers kontonummer, som må oppgis i søknaden.
  • Legatstyret har 4 – 5 møter i løpet av året. Søknadene behandles i forbindelse med disse møtene. Se søknadsfrister
  • Det kreves dokumentasjon med kvittering for bruk av tildelte midler.
  • Søknader kan mottas i vanlig skrift og blindeskrift (braille). Inntil det foreligger en godkjent ordning med sikker elektronisk signatur, vil ikke e-post kunne nyttes.
  • Legatet samarbeider med Norges blindeforbunds rehabiliteringsavdelinger i Midt- og Nord-Norge, og en foretrekker at søknaden fremmes via dem for å sikre at all nødvendig informasjon er tatt med.

Norges blindeforbund Midt-Norge har følgende adresse og telefonnummer:

Norges Blindeforbund,
Rehabiliteringsavdeling Midt-Norge,
Olav Tryggvasons gt 24,
7011 Trondheim.
Telefon: 73 80 01 60.
www.blindeforbundet.no

Norges blindeforbund Nord-Norge har følgende adresse og telefonnummer:

Norges Blindeforbund,
Rehabiliteringsavdeling Nord-Norge,
Forraveien 255,
8533 Bogen i Ofoten.
Telefon: 76 98 48 31
www.blindeforbundet.no
Søknad som sendes legatet utenom Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdelinger, stiles til:

Thoning Owesens Legat
Postboks 311
7223 Melhus